Art. 1. Organisatie

De wedstrijd is genaamd ZLM tour en wordt georganiseerd door de wielerstichting Arjaan de Schipper Trofee.
De wedstrijd wordt gereden onder de reglementen van de UCI en de KNWU, jaargang 2017. De wielerstichting Arjaan de Schipper Trofee is houder van de wedstrijdlicentie en bezit de vereiste vergunningen en ontheffingen van overheidsinstellingen.De licentie, vergunningen en ontheffingen liggen op de wedstrijddag ter inzage bij de secretaris van de organisatie. De wedstrijd wordt gereden op zaterdag 15 april 2017.

Art. 2. Wedstrijd/deelname
De wedstrijd maakt deel uit van de competitie in het kader van de ‘UCI Nations Cup under 23’. De wedstrijd is voorbehouden aan renners die tot de categorie ‘Mannen onder 23 jaar’ behoren, niet zijnde junioren. Alle deelnemers dienen te zijn geboren tussen 1995 en 1998. Een deelnemende ploeg dient te bestaan uit maximaal 6 renners en minimaal 4 renners.            
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de reglementen van de UCI en de KNWU en van de te volgen routes bij alle etappes van de wedstrijd. De route wordt aangeduid door middel van richtingsborden (pijlen). De renners dienen de officiële route af te leggen, zoals vermeld in het draaiboek. Een renner die de officiële route niet heeft afgelegd, komt niet in aanmerking voor de prijzen. De organisatie stelt de wedstrijdleider, de wedstrijdcommissarissen en de begeleiders op de hoogte als zich een routewijziging voordoet.

Punten Nations Cup
De Nations Cup kent punten toe, maar slechts aan landenteams (reglementen UCI, artikel 2.14.024). In etappewedstrijden (artikel 2.14.027) worden punten toegekend aan de eerste 20 renners van het algemene individuele eindklassement en wel volgens de schaal op deze pagina. De licenties van de renners dienen ter controle van het door de KNWU aangewezen jurylid, voor aanvang van de vergadering van ploegleiders, te worden getoond bij de organisatie, waarna de rugnummers en de kaderplaatjes beschikbaar worden gesteld. Ook de ploegleiders/soigneurs/mecaniciens dienen in het bezit te zijn van een geldige licentie voor het jaar 2017, afgegeven door de nationale federaties, aangesloten bij de UCI. Alle licenties dienen gelijkertijd te worden aangeboden.

Plaats

Punten

 

Plaats

Punten

1

30

 

11

10

2

25

 

12

9

3

20

 

13

8

4

17

 

14

7

5

16

 

15

6

6

15

 

16

5

7

14

 

17

4

8

13

 

18

3

8

12

 

19

2

10

11

 

20

1

 

AArt. 3. Deelname
lngevolge de reglementen van de UCI (artikel 2.1.005) is de wedstrijd alleen toegankelijk voor landenteams. lngevolge het artikel 2.2.003 van dit reglement is het minimum aantal deelnemers per team 4 en het maximale aantal 6.

Art. 4 Communicatie met de renners
Tijdens de wedstrijd is het, conform het UCI reglement (artikel 2.2.024), verboden om door middel van radioverbindingen en andere technische middelen, informatie met de renners uit te wisselen. De renners worden van (eventuele) tijdsverschillen in de wedstrijd op de hoogte gebracht door de organisatie aangewezen tijdschrijvers.

Art. 5. Permanence
De permanence is gevestigd in Scholengemeenschap Scalda Goes, Bessestraat 4 te Goes. Het gebouw is vrijdag 14 april 2017 geopend tussen 15.00 en 17.00 uur en zaterdag 15 april van 8.00 tot 20.00 uur.

Vrijdag 14 april 2017
15.15-16.45 Motel-Restaurant-Grand Café de Caisson, Smokkelhoekweg 12, 4421JH Kapelle Tel. 0031 113-341619 E-mail info@decaisson.nl: Wedstrijdinschrijving ploegen en uitreiken materialen.
17.00-18.00 Ploegleidersvergadering

Art. 6. Ploegleidervergadering
De ploegleidersvergadering vindt plaats op vrijdag 14 april 2017 om 17.00 uur in Motel-Restaurant-Grand Café de Caisson, Smokkelhoekweg 12, 4421JH Kapelle, tel. 0031-113-341619 E-mail info@decaisson.nl De ploegleiders zijn VERPLICHT om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Art. 7. Juryvergadering
De juryvergadering vindt plaats op zaterdag 15 april 2017 om 10.45 uur in de permanence.

Art. 8. Neutrale wagenassistentie
ln de wedstrijd worden drie neutrale materiaalwagens (Shimano) ingezet.

Art. 9. Rugnummers
Het uitreiken van de dubbele rugnummers en kaderplaatjes vindt plaats op vrijdag 14 april 2017 tussen 15.00 en 16.45 in Motel-Restaurant-Grand Café De Caisson, Smokkelhoekweg 12, 4421 JH Kapelle. De rugnummers dienen door de ploegleiders te worden afgehaald tegen inlevering van de geldige licenties van de deelnemers. De rugnummers dienen goed zichtbaar naast elkaar op het shirt van de deelnemer te worden opgespeld. Het kaderplaatje dient goed zichtbaar aan de fiets te zijn bevestigd. Rugnummers en kaderplaatjes mogen niet worden verkleind. De rugnummers en de kaderplaatjes worden pas aan de bondscoach/ploegleider verstrekt wanneer alle geldige licenties van de aan de ZLM tour deelnemende renners en begeleiders zijn verstrekt. Wanneer de coach/ploegleider slechts een deel van de benodigde licenties afgeeft, zullen de rugnummers en kaderplaatjes niet worden afgegeven. De licenties worden na afloop van de laatste etappe in de (laatste) permanence (Scalda) teruggegeven. De renners zijn verplicht transponders te gebruiken. Deze transponders zullen door de organisatie aan de ploegleiders worden verstrekt bij de inschrijving op vrijdag 14 april 2017.
De transponders dienen onmiddellijk na de wedstrijd door de ploegleiders op zaterdag 15 april te worden ingeleverd bij het secretariaat van de organisatie.

Art. 10. Prijzen
Het totale bedrag van de prijzen bedraagt € 6.010,00. Niet meer dan 30 dagen voorafgaand aan de wedstrijd moet de organisatie aan de nationale (Nederlandse)federatie het genoemde prijzengeld betalen. De nationale federatie zorgt voor uitbetaling aan de rechthebbende landen. Er worden geen prijzen aan individuele renners uitgereikt. uitgezonderd de Memorial Niek Rentmeester. Deze prijzen worden na de wedstrijd bij de huldiging uitgereikt.

Art. 11. Tijdslimiet
In overleg met de jury en organisatie komen de renners die de aankomstlijn passeren met een achterstand die groter is dan 5% van de gereden tijd van de winnaar niet meer voor het klassement in aanmerking. De tijdslimiet kan door de wedstrijdcommissarissen worden verhoogd indien hier naar oordeel van de wedstrijdcommissarissen dringende redenen voor aanwezig zijn.

Art. 12. Antidoping
De antidoping controle wordt, conform de reglementen Controle Anti Doping UCI, uitgevoerd onder toezicht van de door de KNWU/UCI aangestelde officials. De controles vinden plaats in het SMWO, ‘s-Heer Elsdorpweg 12 te Goes. Verder zijn de wettelijke bepalingen uit de Nederlandse wetgeving op gebied van verdovende middelen van toepassing. Bij wet is in Nederland onder andere bepaald dat het voorhanden hebben, het vervoeren en het verhandelen van soft- en harddrugs, verboden is.

Art. 13. Volgwagens
Er wordt één volgwagen per team in de wedstrijdkaravaan toegelaten. Door de organisatie worden drie neutrale materiaalwagens ingezet.

Art. 14. Opstellen van de deelnemers
De deelnemers stellen zich tenminste 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd op aanwijzing van de wedstrijdleider dan wel de microfonist op. Ze tekenen tevens de presentielijst.

Art. 15. Volgerskaravaan
Voor zover bevoegd en voorzien van een KNWU-strook en radio-ontvanger, stellen de voertuigen in de volgerskaravaan zich tussen 11.30 en 12.15 uur op nabij of op de Grote Markt. Achter de renners bevindt zich de auto van de wedstrijdleider, de auto van de rondearts en een neutrale materiaalwagen; hierna volgen de auto’s van de ploegleiders en wel in de volgende volgorde: De auto’s van de teams die aanwezig waren bij de vergadering van ploegleiders en wel in de volgorde van de rangschikking in de Nations Cup, zoals die was op de dag voor de wedstrijd (14 april 2017). De auto’s van de teams die aanwezig waren bij de vergadering van ploegleiders en die nog geen punten hebben in de rangschikking van de Nations Cup. De auto’s van de teams die hun deelnemende renners niet binnen de uiterste gestelde termijn hebben bevestigd conform artikel 1.2.090 van de UCI reglementen. De auto’s van de teams die niet bij de vergadering van de ploegleiders aanwezig waren. Renners kunnen ook gevolgd worden door voertuigen van de jury, pers of gasten. Daarbij dienen de bestuurders van de persvoertuigen en gastvoertuigen de aanwijzingen van de jury onverwijld op te volgen. Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidende politiekorps worden verwijderd. De BEZEMWAGEN (laatste wagen van de volgerskaravaan bij de ritten in lijn) is herkenbaar aan een GROENE VLAG en een op de auto aangebrachte bezem.

Art. 16. Voorstellen ploegen en tekenen presentielijst
Op zaterdag 15 april zullen vanaf 11.30 uur de ploegen aan het publiek worden voorgesteld op de Grote Markt in Goes. Zij worden per ploeg beurtelings opgeroepen om zich te melden op het aanwezige podium. Eveneens wordt op dat moment de presentielijst getekend. De start vindt geneutraliseerd plaats en de renners dienen tijdens de neutralisatie achter de auto van de wedstrijdleider te blijven (dan wel een andere door de wedstrijdleider aangeduid voertuig van een wedstrijdcommissaris of van de koersdirecteur) en zich stipt aan de aanwijzingen te houden.

Art. 17. Route
Ingeval van een routewijziging zal dit in de vergadering van ploegleiders middels een communiqué worden bekend gemaakt en worden de renners bij het ondertekenen van de presentielijst hierop attent gemaakt door de speaker. Op het officiële startpunt (0 km), op 50 km na de start, op 20, 10, 5, 4, 3, 2 en 1 km voor de aankomst zal op duidelijke wijze door borden en spandoeken de nog af te leggen afstand worden aangegeven. Op 1 km voor de finish hangt de rode driehoek. De ZLM tour is voorzien van een ravitaillering. De ZLM tour is direct na de ravitaillering voorzien van groene zones.

Art. 18. Verzorgingslocatie
Na de finish wordt een plaats vrijgehouden, die uitsluitend bestemd is voor de auto’s van de soigneurs, c.q. verzorgers van de deelnemende ploegen.

Art. 19. Verkeersreglement
Alle deelnemers en functionarissen in de volgerskaravaan dienen zich te houden aan de normaal geldende regels en verkeersvoorschriften. Zij dienen zoveel mogelijk rechts van de weg te rijden en dienen de aanwijzingen en opdrachten van de politie en wedstrijdleiding onmiddellijk op te volgen, daar zij anders voor verdere deelname of begeleiding kunnen worden uitgesloten. Het gebruik van MEERTONIGE HOORNS is TEN STRENGSTE VERBODEN. Alle deelnemers en deelnemende voertuigen dienen een geldige W.A.-verzekering te bezitten. De renners worden geacht zich te gedragen conform artikel 1.2.064 van de UCI reglementen, waarin onder andere wordt beschreven dat er geen gebruik mag worden gemaakt van fietspaden e.d.

Art. 20. Radio-tour/communicatie
KNWU Radio tour: fréquentie Mhz 155.9375 De Nederlandse volgwagens dienen te zijn voorzien van eigen radiocommunicatieapparatuur. Tijdens de wedstrijd is het, conform het UCI reglement (artikel 2.2.024) verboden om door middel van radioverbindingen en andere technische middelen, informatie met de renners uit te wisselen. De renners worden van (eventuele) tijdsverschillen in de wedstrijd op de hoogte gebracht door de aangewezen tijdschrijver(s).

Art. 21. De Arjaan de Schipper trofee
De Arjaan de Schipper trofee, vernoemd naar een prominente Zeeuwse en landelijke bestuurder, wordt op het podium na afloop van de wedstrijd uitgereikt aan de winnaar.

Art. 22. Memorial Niek Rentmeester
De memorial Niek Rentmeester is vernoemd naar de gelijknamige wielrenner Niek Rentmeester. Deze jonge en talentvolle coureur kreeg niet de tijd om zijn carrière uit te bouwen. Als eerbetoon aan dit veel te vroeg overleden Zeeuwse talent, wordt een bokaal en een geldprijs ter beschikking gesteld voor de meest strijdlustige renner. De jury zal deze renner aanduiden in de laatste kilometers van de wedstrijd. 

Art. 23. De ereprijs Jan van Haneghem
De ereprijs Jan van Haneghem is vernoemd naar de voormalige medeorganisator van de ZLM tour. Jan van Haneghem was tevens consul en bestuurder van de KNWU. Als eerbetoon aan deze bijzondere, veel te vroeg gestorven wielermens, wordt een bokaal ter beschikking gesteld voor de winnaar van de tussensprinten.

Art. 24. Huldigingen
Voor een goed verloop van de huldiging dienen zich direct na de finish (binnen 5 minuten), voor de huldiging te melden: De nummers 1, 2 en 3.
De winnaar van de Arjaan de Schipper Trofee
De winnaar van de memorial Niek Rentmeester
De winnaar van de ereprijs Jan van Haneghem
Leidende land in de UCI-ranking na afloop ZLM tour

Art. 25. Materiaal , kleding en persoonlijke verzorging
De deelnemers die met ondeugdelijk materiaal en/of kleding aan de start verschijnen kunnen door de wedstrijdleider van verdere deelneming worden uitgesloten. Het dragen van een ‘harde schaalhelm’ is verplicht.

Art. 26. Aansprakelijkheid
De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, voor, tijdens of na de wedstrijd. Alle in de wedstrijdkaravaan opgenomen voertuigen dienen een geldige W.A. verzekering te bezitten.

Art. 27. Beslissingen
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden sancties plaats tegen de betreffende begeleider. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de volgende personen: M.b.t. wedstrijdtechnische aangelegenheden: de wedstrijdcommissarissen. M.b.t. organisatorische aangelegenheden: de organisatie, daar waar nodig in samenspraak met de leiding van de regiopolitie.

Art. 28. Straffen
Straffen worden toegepast volgens de normen van de UCI.